ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു OFFICE SPACE സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ???

Properties in Kerala | Real Estate in Keralam

modern-office-design-concept-casual-theme-furniture-black-swivel-chair-bright-brown-desk-cream-sofa-standing-monitor-clinging-led-televisions-clinging-clocks-standing-office-telephone-clear-white-ceil.jpg

ബിസിനെസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിൽ ഒരു office space അന്വേഷിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ??? എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ശൃംഖലയായ Plotmall.com ലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഒരു Office Spaceസ്വന്തമാക്കാം .

ഈ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയെ ഒട്ടാകെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുന്നിലെത്തിച്ച ആ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ ബിസിനെസ്സ് മേഖലകളെയും ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ എത്തിച്ചു .ചിലർക്കു അവരുടെ ബിസിനെസ്സ് വിട്ടെറിയേണ്ടി വന്നു .
എന്നാൽ ഇന്ന് പൊതുവെ പണപ്രതിസന്ധി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് .പക്ഷെ ബിസിനെസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു Office Spaceഅന്വേഷിക്കുകയാണ് പലരും.

Now you can buy an Office Spaces in Keralathrough plotmall at low budget.

Plotmall is one of the bestkerala real estate classified site. It deals the users to buy,sell,rent or lease all types of commercial/residential properties in all districts of Kerala.  Plotmall also deals withfurnished office spaces in kerala and alsosemi furnished office spaces in keralaamong Info Park, Techno Park and other major industrial locations.

Do you wish to buy aLow budget office space in kerala? Through plotmall you can buy  Low budget…

View original post 77 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s